O studiach

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, absolwentów studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych posiadających wykształcenie wyższe, realizujących przedmioty filozofia i/lub etyka bądź przygotowujących się do ich realizacji i posiadających już kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

Opis studiów

Profil kształcenia: Praktyczny

Obszary kształcenia: Nauki humanistyczne

Czas trwania: 2 semestry, łącznie 380 godzin (320 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji o charakterze dodatkowej specjalności.

Praktyki zawodowe: Każdy uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest odbyć praktyki w wymiarze 60 godzin w wybranej placówce oświatowo-wychowawczej.

Opłata za semestr: I – 1650 zł (w tym opłata wpisowa 150 zł), II – 1500 zł (całość 3150 zł)

Uwaga: w ramach Programu Absolwent obowiązuje: 10% zniżki dla Absolwentów na czesne za studia podyplomowe, 5% zniżki dla rodziny Absolwentów UMCS (dzieci, mąż/żona)

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMCS – Absolwent

Dlaczego warto u nas studiować?

 • kadrę dydaktyczną stanowią wykwalifikowani specjaliści ze swoich dziedzin
 • idealna równowaga pomiędzy teorią i praktyką: teoria obejmuje wykłady (190 godz.), a praktyka obejmuje konwersatoria, laboratoria i praktyki (190 godz.)
 • program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia na poziomie 7 PRK oraz umożliwia uzyskanie 35 punktów ECTS (art. 160.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
Zapisz się już dziś!

Studia podyplomowe Filozofia i etyka uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Certyfikat akredytacyjny przyznawany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC kierunkowi studiów, który m.in. wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów, jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.

Co po studiach?

Absolwent otrzymuje wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 24.

 


 

Złóż dokumenty

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 •  dokumenty można składać od 2 stycznia do 8 marca 2019 r.

mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11
e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl

Program

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Analiza tekstu filozoficznego
 • Coaching w edukacji
 • Erystyka
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia przyrody
 • Filozoficzne i moralne problemy w literaturze
 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Historia polskiej myśli etycznej
 • Historia powszechna myśli etycznej
 • Kompetencje informatyczne i medialne w praktyce edukacyjnej
 • Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
 • Logika pragmatyczna
 • Metodyka nauczania filozofii i etyki 
 • Moralne problemy współczesności
 • Podstawy bioetyki
 • Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
 • Przywództwo i zarządzanie w edukacji
 • Psychologia moralności
 • Wprowadzenie do etyki
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Wybrane zagadnienia aksjologii
 • Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
 • Praktyki

Harmonogram zajęć – semestr II

Format PDF

Efekty kształcenia

Format PDF

Plan studiów

Format PDF

Kadra

ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

prof. dr hab. Lesław Hostyński

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. nadzw.

dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw.

dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. nadzw.

dr hab. Krzysztof Polit, prof. nadzw.

dr hab. Jacek Gurczyński

dr hab. Paweł Sikora


dr Dominika Boroń

dr Barbara Smoczyńska

dr Monika Baczewska-Ciupak

dr Małgorzata Steć

dr Krzysztof Rojek

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych (sprawy organizacyjne, kadra UMCS, przedmioty teoretyczne i praktyczne, praktyki)

prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński
Instytut Filozofii UMCS, Zakład Etyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ 302, 20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 19
e-mail: leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Informacji udziela

dr Monika Baczewska-Ciupak
Biuro Promocji UMCS
ul. Mariana Langiewicza 20, p. 11, 20-035 Lublin
tel. 81 537 28 24
tel. kom. 791-288-335
e-mail: m.baczewska-ciupak@poczta.umcs.lublin.pl

Obsługa administracyjna (rekrutacja, dokumenty, indeksy, umowy, karty słuchacza, opłaty)

mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11 (poniedziałek-piątek: godz. 11.00-14.00)
e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl